Huurvoorwaarden Feestartikelen Verhuur Baltissen:

Gebruiksvoorwaarden:

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Feestartikelen Verhuur Baltissen, hierna te noemen: “Verhuurder”, uitgebrachte offertes, met Feestartikelen Verhuur Baltissen gesloten overeenkomsten, waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en de daarbij vermelde accessoires, de aan Feestartikelen Verhuur Baltissen verstrekte opdrachten, evenals op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2. Duur overeenkomst

In geval van een huurovereenkomst wordt deze aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

3. Verlenging van de overeenkomst

a. De huurder verplicht zich om het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop der overeenkomst eindigt bij verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

b. Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan door de verhuurder en de huurder desondanks nalaat om het gehuurde conform het vorige lid van dit artikel tijdig terug te bezorgen, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 100,00, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

4. Waarborgsom

a. De verhuurder zal voor de volgende artikelen een waarborgsom ontvangen:

Springkussens ​€ 150,00 per springkussen

Abraham en Sarah ​€ 50,00 per pop

Tevens heeft de verhuurder de mogelijkheid om een waarborgsom te vragen voor overige artikelen. De waarborgsom dient van te voren contant betaald te worden.

In geval van afname van meerdere artikelen kan een afwijkende waarborgsom overeengekomen worden, de totale waarborgsom zal in de overeenkomst opgenomen worden.

b. De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. Levering en terugbezorging

a. De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal zorgdragen voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde, waarbij de huurder er voor zorg dient te dragen dat de locatie waar het gehuurde geplaatst dient te worden op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn met zwaar verkeer.

b. Indien de verhuurder zorgdraagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde zal zulks voor rekening van huurder geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

c. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde.

6. Leveringstermijn

a. Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht om het gehuurde bij de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de huurder. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door de verhuurder te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de verhuurders wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

7. Controle

Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder:

a. direct telefonisch contact op te nemen met de verhuurder. Gebruik van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.

b. Indien het gehuurde door de huurder naar de verhuurder wordt teruggebracht, wordt het gehuurde bij terugkomst door de verhuurder gecontroleerd. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij de verhuurder terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat de verhuurder dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij de verhuurder terug is gekomen, schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij de verhuurder tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. De verhuurder kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.

c. Indien het gehuurde door de verhuurder wordt opgehaald, wordt het gehuurde bij de verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van het gehuurde door de verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij de verhuurder terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat de verhuurder dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij de verhuurder terug is gekomen, schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij de verhuurder tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. De verhuurder kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.

d. Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de huurder gehouden.

8. Risico laden/lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor huurders die het gehuurde door de verhuurder aangeleverd krijgen zelf lossen en weer laden. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan.

9. Gebruik en onderhoud

a. De huurder stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij de verhuurder wordt terugbezorgd, in dezelfde staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze verpakt te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende verpakken of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

b. De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde

handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften.

c. De huurder verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de handleiding c.q. bedienings- en gebruiksvoorschriften van de verhuurder te hebben ontvangen.

d. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

e. De huurder is verplicht om de verhuurder te allen tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

f. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren danwel aan een derde ter beschikking te stellen.

g. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.

h. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde op een normale wijze met een auto met aanhangwagen kan worden aangevoerd, opgeslagen en afgevoerd.

i. De huurder zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanig is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.

j. De huurder zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of energietoevoer en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde.

k. Bij zware weersomstandigheden, waaronder onweer, windstoten en zware regenval dienen de springkussens en opblaasfiguren terstond leeggelaten te worden door de huurder.

10. Veiligheid/toezicht

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derden kan de verhuurder niet instaan.

11. Schade

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan de verhuurder te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan de verhuurder te vergoeden.

b. Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door de verhuurder reeds de nieuwwaarde aan de huurder is berekend en die later alsnog door de huurder worden gevonden en teruggebracht, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door de verhuurder in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde.

c. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.

d. De verhuurder adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.

12. Aansprakelijkheid

a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet indien huurder in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 9 en 10 van de onderhavige voorwaarden.

b. De verhuurder is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van de verhuurder danwel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.

13. Vrijwaring

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten, tenzij de door de verhuurder verschuldigde boetes een gevolg zijn van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De huurder vrijwaart de verhuurder tevens voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.

14. Annuleren

a. De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

b. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de verhuurder een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeen komst integraal wil overnemen.

c. Indien annulering tot en met 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dient de huurder 40% van de huursom te betalen.

d. Indien annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode dient te huurder 75% van de huursom te betalen.

e. Indien annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de huurder de volledig overeengekomen huursom te betalen.

15. Afrekening

a. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden of onmiddellijk na retournering van het gehuurde. Indien desondanks de vordering van de verhuurder niet wordt betaald of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente ter grootte van de geldende wettelijke rente per maand in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.

b. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten ter verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die de verhuurder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verhuurder zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de thans geldende wettelijke regeling.

16. Mededelingsplicht

a. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag gelegd op het gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de huurder, indien de huurder surseance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.

b. Huurder garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder danwel curator onverwijld inzage geeft in de tussen huurder en de verhuurder gesloten overeenkomst.

17. Ontbinding

a. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.

b. De huurder machtigt hierbij de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren, waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. In het geval dat het gehuurde door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

c. Indien de overeenkomst eindigt op grond van de in het eerste lid van dit artikel bepaalde is de verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke nog verschuldigd zouden zijn tot aan het einde van de overeenkomst, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

18. Wijzigingen

Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen van deze standaardvoorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen.

19. Toepasselijk recht

Op alle met de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

20. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met de verhuurder zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door huurder verschuldigde, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond worden beslecht